बुधवार, ३० ऑगस्ट, २०१७

छान मेसेज......

षडरिपु :
काम, क्रोध,लोभ, मोह, मद आणि मत्सर.

या सहाला धारण करणारा = साधारण

या सहाला मान्य करणारा = सामान्य

या सहाला धाकात ठेवणारा = साधक

या सहांना अधू करणारा = साधू

या सहाचा अंत करणारा = संत

*या सहाचा अर्थ समजून  स्वत: च्या आत्मोन्नती साठी करतो तो* = *समर्थ.*


राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे ग्रामस्वच्छता व ग्रामआरोग्याबाबत विचार

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचे ग्रामस्वच्छता व ग्रामआरोग्याबाबत विचार प्रस्तावना  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज हे युगदृष्टे पुरुष होते. एकूण ...