गुरुवार, १६ जुलै, २०२०

मराठी वाक्यप्रचार

वाक्यप्रचार

सर्वस्व पणाला लावणेसर्व शक्य मार्गांचा अवलंब करणे
साखर पेरणेगोड गोड बोलून आपलेसे करणे
सामोरे जाणेनिधड्या छातीने संकटास तोंड देणे
साक्षर होणेलिहिता-वाचता येणे
साक्षात्कार होणेआत्मिक ज्ञान प्राप्त होणे खरेखुरे स्वरूप कळणे
सुताने स्वर्गाला जाणथोडा सुगावा लागताच संपूर्ण गोष्टीचे स्वरूप तर्काने जाणण्याचा प्रयत्न करणे े
सोन्याचे दिवस येणेअतिशय चांगले दिवस येणे
सूतोवाच करणेपुढे घडणार्‍या गोष्टींची प्रस्तावना करणे
संधान बांधनेजवळीक निर्माण करणे
संभ्रमात पडणेगोंधळात पाडणे
स्वप्न भंगणेमनातील विचार कृतीत न येणे
स्वर्ग दोन बोटे उरणेआनंदाने गर्वाने अतिशय फुगून जाणे
हट्टाला पेटणेमुळीच हट्ट न सोडणे
हमरीतुमरीवर येणेजोराने भांडू लागणे
हरभऱ्याच्या झाडावर चढणेखोटी स्तुती करून मोठेपणा देणे
हसता हसता पुरेवाट होणेअनावर हसू येणे
हस्तगत करणेताब्यात घेणे
हातपाय गळणेधीर सुटणे
हातचा मळ असणेसहजशक्य असणे
हात ओला होणेफायदा होणे
हात टेकणेनाइलाज झाल्याने माघार घेणे
हात देणेमदत करणे
हात मारणेताव मारणे भरपूर खाणे
हाय खाणेधास्ती घेणे
हात चोळणेचरफडणे
हातावर तुरी देणेडोळ्यांदेखत फसवून निसटून जाणे
हात हलवत परत येणेकाम न होता परत येणे
हात झाडून मोकळे होणेजबाबदारी अंगावर टाकले की व जबाबदारी टाकून टाकून मोकळे होणे
हाता पाया पडणेगयावया करणे
हातात कंकण बांधणेप्रतिज्ञा करणे
हाताला हात लावणेथोडीदेखील मेहनत न घेता फुकटचे श्रेय घेणे
हातावर शीर घेणेजिवावर उदार होऊन किंवा प्राणांचीही पर्वा न करणे
हात धुवून पाठीस लागणेचिकाटीने एखाद्या गोष्टीच्या मागे लागणे
हूल देणेचकवणे
पोटात ब्रह्मराक्षस उठणेखूप खावेसे वाटणे
प्रश्नांची सरबत्ती करणेएक सारखे प्रश्न विचारणे
प्राण कानात गोळा करणेऐकण्यासाठी अतिशय उत्सुक होणे
प्राणावर उदार होणेजिवाची पर्वा न करणे
फाटे फोडणेउगाच अडचणी निर्माण करणे
फुटाण्यासारखे उडणेझटकन राग येणेवाक्प्रचार
बट्ट्याबोळ होणेविचका होणे
ब्रम्हा करणेबोभाटा करणे सगळीकडे प्रसिद्ध करणे
बारा वाजलेपूर्ण नाश होणे
बादरायण संबंध असणेओढून ताणून लावलेला संबंध असणे
बत्तीशी रंगवणेजोराने थोबाडीत मारणे
बुचकळ्यात पडणेगोंधळून जाणे
बेत हाणून पाडणेबेत सिद्धीला जाऊ न देणे
, बोचणी लागणेएखादी गोष्ट मनाला लागून राहते
बोटावर नाचवणेआपल्या इच्छेप्रमाणे दुसऱ्याला वागायला लावणे
बोल लावणेदोष देणे
बोळ्याने दूध पिणेबुद्धिहीन असणे
बोलाफुलाला गाठ पडणेदोन गोष्टींची सहजासहजी एक वेळ जमून येणे
भगीरथ प्रयत्न करणेचिकाटीने प्रयत्न करणे
भान नसणेजाणीव नसणे
भारून टाकणेपूर्णपणे मोहून टाकणे
मनात मांडे खाणेव्यर्थ मनोराज्य करणे
माशा मारणेकोणताही उद्योग न करणे
मिशीवर ताव मारणेबढाई मारणे
मधून विस्तव न जाणेअतिशय वैर असणे
मूग गिळणेउत्तर न देता गप्प राहणे
मधाचे बोट लावणेआशा दाखवणे
मनात घर करणे मनात कायमचे राहणे
मन मोकळे करणेसुखदुःखाच्या गोष्टी बोलून दाखविणे
मनाने घेणेमनात पक्का विचार येणे
मन सांशक होणेमनात संशय वाटू लागणे
मनावर ठसणमनावर जोरदारपणे बिंबणे
मशागत करणेमेहनत करून निगा राखणे
मात्रा चालणेयोग्य परिणाम होणे
रक्ताचे पाणी करणेअतिशय मेहनत करणे
राईचा पर्वत करणेशुल्लक गोष्टीला उगाच मोठे स्वरूप देणे
राख होणेपूर्णपणे नष्ट होणे
राब राब राबणेसतत खूप मेहनत करणे
राम नसणेअर्थ नसणे
राम म्हणणेशेवट होणे मृत्यू येणे
लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणेदुसऱ्यांच्या उठाठेवी करणे
लहान तोंडी मोठा घास घेणेआपणास न शोभेल अशाप्रकारे वरचढपणा दाखवणे
लक्ष वेधून घेणेलक्ष ओढून घेणे
लक्ष्मीचा वरदहस्त असणेलक्ष्मीची कृपा असणे श्रीमंती असणे
लौकिक मिळवणेसर्वत्र मान मिळवणे
वकील पत्र घेणेएखाद्याची बाजू घेणे
वाट लावणेविल्हेवाट लावणे मोडून तोडून टाकणे
वाटाण्याच्या अक्षता लावणेस्पष्टपणे नाकारले
वठणीवर आणणेताळ्यावर आणणेे
वणवण भटकणेएखादी गोष्ट मिळविण्यासाठी खूप फिरणे
वाचा बसणेएक शब्द येईल बोलता न येणे
विचलित होणेमनाची चलबिचल होणे
विसंवाद असणेएकमेकांशी न जमणे
वड्याचे तेल वांग्यावर काढणेएकाचा राग दुस-यावर काढणे
विडा उचलणेनिश्चय किंवा प्रतिज्ञा करणे
वेड घेऊन पेडगावला जाणेमुद्दाम ढोंग करणे
शब्द जमिनीवर पडू न देणेदुसऱ्याच्या इच्छेनुसार लगेच कार्यवाही करणे
शहानिशा करणेएखाद्या गोष्टीबाबत चौकशी करून खात्री करून घेणे
शिगेला पोचणेशेवटच्या टोकाला जाणे
शंभर वर्ष भरणेनाश होण्याची वेळी घेणे
श्रीगणेशा करणेआरंभ करणे
सहीसलामत सुटणेदोष न येता सुटका होणे
दगा देणेफसवणे
दबा धरून बसणे टपून बसणेे
दाद मागणेतक्रार करून किंवा गार्‍हाणे सांगून न्याय मागणे
दात धरणेवैर बाळगणे
दाढी धरणेविनवणी करणे
दगडावरची रेघखोटे न ठरणारे शब्द
दातांच्या कन्या करणेअनेक वेळा विनंती करून सांगणे
दाती तृण धरणेशरणागती पत्करणे
दत्त म्हणून उभे राहणेएकाएकी हजर होणे
दातखिळी बसणेबोलणे अवघड होणे
द्राविडी प्राणायाम करणेसोपा मार्ग सोडून कठीण मार्गाने जाणे
दात ओठ खाणेद्वेषाची भावना दाखवणे
दोन हातांचे चार हात होणेविवाह होणे
दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी पिणेदुसऱ्याच्या तंत्राने किंवा सल्ल्याने चालणे
दातास दात लावून बसणेकाही न खातो उपाशी राहणे
दुःखावर डागण्या देणेझालेल्या माणसाला वाईट वाटेल असे बोलून आणखी दुःख देणे धरणे धरणे हट्ट धरून बसणे
धारातीर्थी पडणेरणांगणावर मृत्यू येणे
धाबे दणाणणेखूप घाबरणेे
धूम ठोकणेवेगाने पळून जाणे
धूळ चारणेपूर्ण पराभव करणे
नजरेत भरणेउठून दिसणे
नजर करणेभेटवस्तू देणे े
नाद घासणेस्वतःची कार्य साधण्यासाठी दुसर्‍याचे पाय धरणे
नाक ठेचणेनक्शा उतरवणे
नाक मुरडणेनापसंती दाखवणे
नाकावर राग असणेलवकर चिडणे
नाकाला मिरच्या झोंबणेएखाद्याचे वर्म काढल्यामुळे त्याला राग येणे
नाकी नऊ येणेमेटाकुटीला येणे फार त्रास होणे
नांगी टाकणेहातपाय गाळणे
नाकाने कांदे सोलणेस्वतःचे दोष असूनही उगाच बढाया मारणे
नक्राश्रू ढाळणअंतर्यामी आनंद होत असताना बाह्यतः दुःख दाखवणे
नक्शा उतरवणेगर्व उतरवणे
नाकाशी सूत धरणेआता मरतो की घटकेने मरतो अशी स्थिती निर्माण होणे
पाठीशी घालनेसंरक्षण देणे
पाणी पडणेवाया जाणे
पाणी मुरणेकपटाने काहीतरी लपवून ठेवणे गुप्त कट शिजवत असणे
पाणी पाजणेपराभव करणे
पाणी सोडणेआशा सोडणे
पदरात घेणेस्वीकारणे
पदरात घालनेसुख पटवून देणे स्वाधीन करणे
पाचवीला पुजणेत्रासदायक गोष्टींची कायमची सोबत असणे
पाठ न सोडणेएखाद्या गोष्टीचा पिच्छा पुरवणे
पाढा वाचणेसविस्तर हकीकत सांगणे
पादाक्रांत करणेजिंकणे
पार पाडणेपूर्ण करणे
पाण्यात पाहणेअत्यंत द्वेष करणे
पराचा कावळा करणेमामुली गोष्टीला भलतेच महत्त्व देणे
पाऊल वाकडे पडणेवाईट मार्गाने जाणे
पायाखाली घालनेपादाक्रांत करणे
पुंडाई करणेदांडगाईने वागणे
पाठ दाखवणेपळून जाणे
पायमल्ली करणेउपमर्द करणे
पोटात कावळे काव काव करणेअतिशय भूक लागणे
पोटात घालनेक्षमा करणे
पोटात शिरणेमर्जी संपादन करणे
पोटावर पाय देणेउदर निर्वाहाचे साधन काढून
पोटाची damdi वळणेखायला न मिळणे
पदरमोड करणेदुसऱ्यासाठी स्वतःचा पैसा खर्च करणे
पोटाला चिमटा घेणेपोटाला न खाता राहणे
चौदावे रत्न दाखवणेमार देणे
जमीनदोस्त होणेपूर्णपणे नष्ट होणे
जंग जंग पछाडणेनिरनिराळ्या रीतींनी प्रयत्न करणे कमालीचा प्रयत्न करणे
जिभेला हाड नसणेवाटेल ते बेजबाबदार पणे बोलणे जिवात जिव येणे काळजी नाहीशी होऊन पुन्हा धैर्य येणे
जीव भांड्यात पडणेकाळजी दूर होणे
जीव मोठीच धरणेमन घट्ट करणे
जीव मेटाकुटीस येणेत्रासाने अगदी कंटाळून झाली
जीव अधीर होणेउतावीळ होणे
जीव टांगणीला लागणेचिंताग्रस्त होणे
जीवावर उदार होणेप्राण देण्यास तयार होणे
जिवाचे रान करणेखूप कष्ट सोसणे
जीव खाली पडणेकाळजी मुक्त होणे
धडा करणे जिवाच्या धडा करणेपक्का निश्चय करणे
जीव की प्राण असणेप्राणाइतके प्रिय असणे
जिवावर उठणेजीव घेण्यास उद्युक्त होणे
जीवावर उड्या मारणेदुसऱ्यावर अवलंबून राहून चैन करणे
जीवाला घोर लागणेखूप काळजी वाटणे
जीव गहाण ठेवणेकोणत्याही त्यागास तयार असणे
जिव थोडा थोडा होणेअतिशय काळजी वाटणे
जोपासना करणेकाळजीपूर्वक संगोपन करणे
झाकले माणिकसाधा पण गुणी मनुष्य
झळ लागणेथोडाफार दुष्परिणाम भोगावा लागणे
टक लावून पाहणेएकसारखे रोखून पाहणे
टाहो फोडणेमोठ्याने आकांत करणे
टाके ढीले होणेअतोनात श्रम झाल्यामुळे अंगी ताकत न रहाणे
टेंभा मिरविणेदिमाख दाखवणे
डाव साधनेसंधीचा फायदा घेऊन कार्य साधने योजलेल्या युक्तीने इष्ट वस्तू मिळविणे
डाळ शिजणेथारामानी मिळणे आणि सोया जुळणे मनाजोगे काम होणे
डांगोरा पिटणेजाहीर वाच्यता करणे
डोक्यावर मिरी वाटणेवरचढ होणे
डोके खाजविणेएखाद्या गोष्टीचा विचार करणे
डोक्यावर खापर फोडणेएखाद्यावर निष्कारण ठपका ठेवणे
डोळ्यात धूळ फेकणेफसवणूक करणे
डोळ्यांवर कातडे ओढणेजाणून बुजून दुर्लक्ष करणे
डोळा चुकवणेअपराधी भावनेमुळे नजरेला नजर देणं टाळणे
डोळे निवणेसमाधान होणे
डोळ्यांत खुपणेसहन न होणे
डोळ्यांचे पारणे फिटणेपूर्ण समाधान होणे
डोळे खिळून राहणेएखाद्या गोष्टीकडे सारखे बघत राहणे
डोळे दिपवलेथक्क करून सोडले
डोळ्यात प्राण आणणेएखाद्या गोष्टीसाठी अतिशय आतुर होणे
डोळे फाडून पहाणेतीक्ष्ण नजरेने पाहणे आश्चर्यचकित होऊन पाहणे
डोळ्यात तेल घालून रहाणेअतिशय जागृत रहाणे
डोळे भरून पहाणेसमाधान होईपर्यंत पाहाने
तडीस नेणेपूर्ण करणे
ताळ्यावर आननेयोग्य समज देणे
तळपायाची आग मस्तकात जाणेअतिशय संताप होणे
तारांबळ उडणेअतिशय घाई होणे
तिलांजली देणेसोडणे त्याग करणे
तोंड काळे करणेदृष्टीआड होणे नाहीसे होणे
तोंडाला पाने पुसणेफसवणे
तळहातावर शीर घेणेजीवावर उदार होणे
तोंडचे पाणी पळणेअतिशय घाबरले भयभयीत होणे
तोंडाला पाणी सुटणेलालसा उत्पन्न होणे
त्राटिकाकजाग बायको
तोंडात बोट घालनेआश्चर्यचकित होणे
तोंड ढाकणेबोलणे
तोंडावाटे ब्र न काढणेएकही शब्द न उच्चारणे
थांब न लागणेकल्पना न येणे
थुंकी झेलणेखुशामत करण्यासाठी लाचारी पत्करणे
उष्टे हाताने कावळा न हाकणकधी कोणाला यत्किंचितही मदत न करणे
एक घाव दोन तुकडे करणेताबडतोब निर्णय घेऊन गोष्ट निकालात काढणे
अंगावर काटे उभे राहणेभीतीने अंगावर शहारे येणे
अंगावर मूठभर मांस चढणेधन्यता वाटणे
अंगाचा तिळपापड होणेअतिशय संताप येणे
अंथरूण पाहून पाय पसरणेएपती नुसार खर्च करणे
कणिक तिंबणेखूप मार देणे
कपाळ फुटणेदुर्दैव ओढवणे
कपाळमोक्ष होणेमरण पावणे
काण फुंकणेदुसऱ्याच्या मनात किल्मिष निर्माण करणे
कागदी घोडे नाचवणेलेखनात शूरपणा दाखविणे
कानावर हात ठेवणेमाहीत नसल्याचा बहाणा करणे
कानउघाडणी करणेक** शब्दात चूक दाखवून देणे
काका वर करणेआपल्याजवळ काही नाही असे दाखवणे
कानाडोळा करणेदुर्लक्ष करणे
कायापालट होणेस्वरूप पूर्णपणे बदलणे
काट्याने काटा काढणेका शत्रूच्या सहाय्याने दुसर्‍या शत्रूचा पराभव करणे
काट्याचा नायटा होणेशुल्लक गोष्टीचा भयंकर परिणाम होणे
कावरा बावरा होणेबाबरने
काळजाचे पाणी पाणी होणेअति दुःखाने मन विदारण होणे
कुत्रा हाल न खाणेअतिशय वाईट स्थिती येणे
कंठस्नान घालनेठार मारणे
कंठशोष करणओरडून गळा सुकवणे उगाच घसाफोड करून खूप समजावून सांगणे े
कंबर कसणेएखाद्या गोष्टीसाठी हिम्मत करून तयार होणे
कुंपणानेच शेत खाणेज्यांच्यावर जबाबदारी आहे अशा विश्वासातील माणसाने फसवणे
केसाने गळा कापणेवरकरणी प्रेम दाखवून कप्तान एखाद्याचा घात करणे
कोंबडे झुंजवणेदुसऱ्यांचे भांडण लावून आपण मजा पाहणे
कोपरापासून हात जोडणेकाही संबंध न राहण्याची इच्छा प्रकट करणे
खडा टाकून पहाणेअंदाज घेणे
खसखस पिकणेमोठ्याने हसणे
खूणगाठ बांधणेनिश्चय करणे
खडे चारणेशरण येण्यास भाग पाडणे
खडे फोडणेदोष देणे
खापर फोडणेएखाद्यावर निष्कारण ठपका ठेवणे
खाजवुन खरुज काढणेमुद्दाम भांडण करू उकरून काढणे
खाल्ल्याघरचे वासे मोजणेउपकार करणार याचे वाईट चिंतेने
खो घालनेविघ्न निर्माण करणे
गर्भगळीत होणेअतिशय घाबरणे
गळ्यातील ताईतअतिशय प्रिय
गळ घालनेअतिशय आग्रह करणे
गळ्यात पडणेएखाद्याला खूपच भीड घालने
गळ्याशी येणेनुकसानीबाबत अतिरेक होणे
गाडी पुन्हा रुळावर येणेचुकीच्या मार्गावरून पुन्हा पूर्ववत मार्ग योग्य मार्गाला येणे
गुजराण करणेनिर्वाह करणे
गुण दाखवणेनिर्गुण दाखवून दुर्गुण दाखवणे
गंगेत घोडे न्हानेकार्य तडीस गेल्यावर समाधान वाटणे
गळ्यात धोंड पडणेतिचं असताना जबाबदारी अंगावर पडणे
गाशा गुंडाळणेएकाएकी निघून जाणे एकदम पसार होणे
घडी भरणेविनाश काळ जवळ येऊन ठेपणे
घर डोक्यावर घेणेअतिशय गोंगाट करणे
घर धुवून नेणेसर्वस्वी लुबाडणे
घाम गाळणेखूप कष्ट करणे
घालून-पाडून बोलणेदुसऱ्याच्या मनाला लागेल असे बोलणे
घोडे मारणेनुकसान करणे
घोडे पुढे धामटणेस्वतःच्या फायद्यासाठी पुढे सरसावणेे
घोडे पेंड खाणेअडचण निर्माण होणे े
चतुर्भुज होणेलग्न करणे
चार पैसे गाठीला बांधणेथोडीफार बचत करणे
चुरमुरे बाळा खात बसणेखजील होणे
चारी दिशा मोकळ्या होणेपूर्ण स्वातंत्र्य मिळणे
अग्निदिव्य करणकठीण कसोटीला उतरणेे
अंगद धरणेलठ्ठ होणे
अटकेपार झेंडा लावणेफार मोठा पराक्रम गाजवला
अंग काढून घेणेसंबंध तोडणे
अठराविश्वे दारिद्र्य असणेपराकोटीचे दारिद्र्य असणे
अर्धचंद्र देणेहकालपट्टी करणे
अडकित्त्यात सापडणेपेचात सापडणे
अंगाची लाही होणेखूप राग येणे
अत्तराचे दिवे लावणेभरपूर उधळपट्टी करणे
आकाशाची कुराडआकस्मिक संकट
अन्नास जागणेउपकाराची आठवण ठेवणे
अन्नास मोताद होणेआत्यंतिक दारिद्र्यात जगणे
अन्नास लावणेउपजीविकेचे साधन मिळवून देणे
अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होणेथोड्याशा यशाने चढून जाणे
आकांडतांडव करणेरागाने आदळआपट करणे
आकाश ठेंगणे होणेअतिशय आनंद होणे
आकाश पाताळ एक करणेफार मोठ्याने आरडाओरड करून थैमान घालने
आकाश पाटणेचारी बाजूंनी संकटे येणे
आकाशाला गवसणी घालनेआवाक्याबाहेरची गोष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे
आगीत तेल ओतणेभांडण किंवा वाद विकोपाला जाईल असे करणे
आज लागणेझळ लागणे
आपल्या पोळीवर तूप ओढणेस्वतःचा फायदा करून घेणे
आभाळ कोसळणेएकाएकी फार मोठे संकट येणे
उखळ पांढरे होणेपुष्कळ फायदा होणे
इतिश्री करणेशेवट करणे
उखाळ्या-पाखाळ्या काढणेएकमेकांची उणीदुणी काढणे किंवा दोष देणे
उचलबांगडी करणेएखाद्याला जबरदस्तीने हलवणे
उंटावरून शेळ्या हाकणेमनापासून काम न करणे दूरवरून निर्देश देणे स्वतः सामील न होता सल्ले देणे
उदक सोडलेएखाद्या वस्तूवरील आपला हक्क सोडून देणे
उध्वस्त होणेनाश पावणे
उंबराचे फूलक्वचित भेटणारी व्यक्ती
उन्मळून पडणेमुळासकट कोसळणे
उन्हाची लाही फुटणेअतिशय कडक ऊन पडणे
उराशी बाळगणेमनात जतन करुन ठेवणे
उलटी अंबारी हाती येणेभीक मागण्याची पाळी येणे
निवास करनेरहाणे
दुमदुमून जाणेनिनादून जाणे
सांगड सांगड घालनेमेळ साधने
प्रेरणा मिळणेस्फूर्ती मिळणे
नाव मिळवणेकीर्ती मिळवणे
हात न पसरणेन मागणे
आड येणेअडथळा निर्माण करणे
धन्य होणेकृतार्थ होणे
उदास होनेखिन्न होणे
विहरणेसंचार करणे
बाबरनेगोंधळणे
वाट तुडवणेरस्ता कापणे
पाहुणचार करणेआदरातिथ्य करणे
अनमान करणेसंकोच करणे
ताट वाढणेजेवायला वाढणे
तोंडीलावणेजेवताना चाखण्यासाठी एखादा पदार्थ देणे
छोटे शाई चालवणेदांडगाई करणे
लांछनास्पद असणेलाजिरवाणी असणे
सुळकांडी मारणेसूर मारणे
मागमूस नसणेथांगपत्ता नसणे
अजरामर होणेकायमस्वरूपी टिकणे
कंपित होणेकापणे थरथरणे
बेत आखणेयोजना आखणे
यक्षप्रश्न असणेमहत्त्वाची गोष्ट असणे
प्रस्ताव ठेवणेठराव मांडणे
विरोध दर्शवणेप्रतिकार करणे
प्राप्त करणेमिळवणे
गुमान काम करणेनिमूटपणे काम करणे
सारसरंजाम असणेसर्व साहित्य उपलब्ध असणे हाडीमांसी भिनने अंगात मुरणे
स्तंभित होणेआश्चर्याने स्तब्ध होणे
मान्यता पावणेसिद्ध होणे
तोंडून अक्षरं न फुटणेघाबरून न बोलणे
कहर करणेअतिरेक करणे
कोडकौतुक होणेलाड होणे
अपूर्व योग येणेदुर्मिळ योग येणे
रुची निर्माण होणेगोडी निर्माण होणे
गुण्यागोविंदाने लहानेप्रेमाने एकत्र रहाणे
कसून मेहनत करणेखूप नेटाने कष्ट करणे
कसं लावणेसामर्थ्य पणाला लावणे
वरदान देणेकृपाशीर्वाद देणे
आत्मसात करणेमिळवणे अंगी बाणवणे
रियाज करणेसराव करणे
पाठिंबा देणेदुजोरा देणे
चेहरा खोलनेआनंद होणे
छाननी करणेतपास करणे
अवाक होणेआश्चर्यचकित होण
ओढा असणेकल असणे
समरस होणेगुंग होणे
प्रतिष्ठान लाभणेमान मिळवणे
डाव येणेखेळात राज्य येणे
मात करणेविजय मिळवणे
सहभागी होणेसामील होणे
फिदा होणेखुश होणे
दिशा फुटेल तिकडे पडणेसैरावैरा पळणे
ओक्साबोक्शी रडणेमोठ्याने आवाज करत रडणे
हवालदील होणेहताश होणे
मनावर बिंबवणेमनावर ठसवणे
धुडगूस घालनेगोंधळ घालून करणे
सपाटा लावणेएक सारखे वेगात काम करणे
किरकिर करणेएखाद्या गोष्टीबाबत सतत तक्रार करणे
खळखळ करणेनाखुशीने सतत नकार देणे टाळाटाळ करणे
मोहाला बळी पडणेएखाद्या गोष्टीच्या आसक्ती मध्ये वाहून जाणे
हाऊस मागवणेआवड पुरवून घेणे
रस असणेअत्यंत आवड असणे
राबता असणेसतत ये-जा असणे
फंदात न पडणेभानगडीत न अडकणे
नाव कमावणेकीर्ती मिळवणे
बहिष्कार टाकणेेवाळीत टाकणे नकार देणे
कारवाया करणेकारस्थाने करणे
कट करणेसख्य नसणे मैत्री नसणे
निद्राधीन होणेझोपणे
प्रत्यय येणेप्रचीती येणे
रवाना होणेनिघून जाणे
देखभाल करणेजतन करणे
डोळे फिरलेखूप घाबरणे
पाळी येणेवेळे येणे
दडी मारणेलपून राहणे
विसावा घेणेविश्रांती घेणे
व्रत घेणेवसा घेणे
प्रतिकार करणेविरोध करणे
झुंज देणे लढा देणेसंघर्ष करणे
अभिलाषा धरणेएखाद्या गोष्टीची इच्छा बाळगणे
टिकाव लागणेनिभाव लागणे
तगून राहणेमुखोद्गत असणे
हशा पिकणेहास्य स्फोट होणे
दिस बुडून जाणेसूर्य मावळणे
वजन पडणेप्रभाव पडणे
भडभडून येणेहुंदके देणे गलबलले
वनवन करणेखूप भटकणे
देहातून प्राण जाणेमरण येणे
हंबरडा फोडणेमोठ्याने रडणे
वाऱ्यावर सोडणेअनाथ करणे
बत्तर बाळ्या होणेचिंध्या होणे नासधूस होणे
प्रक्षेपित करणेप्रसारित करणे
बेत करणेयोजना आखणे
पदरी घेणेस्वीकार करणे
ब्रह्म करणेभटकंती करणे
देखरेख करणेराखण करणे
उदास होणेखिन्न होणे
उत्पात करणेविध्वंस करणे
अभंग असणेअखंड असणे
ललकारी देणेजयघोष करणे
रोज ठेवणे चिडणेनाराजी असणे
तोंड देणेमुकाबला करणे सामना करणे
प्राणाला मुकलेजीव जाणे मरण येणे
मती गुंग होणेआश्चर्य वाटणे
आवर्जून पाहणेमुद्दामहून पाहण
लळा लागणेओढ वाटणे
आंबून जाणेभेटून जाणे थकणे विपर्यास होणे
डोळ्याला डोळा न भिडवणेघाबरून नजर न देणे
कापरे सुटणेघाबरल्यामुळे थरथरणे
हसता हसतापोट दुखणे खूप हसणे
बस्ती घेणेधक्का घेणे घाबरणे
घोकंपट्टी करणेअर्थ लक्षात न घेता केवळ पाठांतर करणे
प्रचारात आणणेजाहीरपणे माहिती देणे
ठसा उमटवणेछाप पाडणे
चक्कर मारणेफेरफटका मारणे
दप्तरी दाखल होणेसंग्रही जमा होणे
अमलात आणणेकारवाई करणे
प्रतिष्ठापीत करणेस्थापना करणे
ग्राह्य धरणेयोग्य आहे असे समजणे
धडपड करणेखूप कष्ट करणे
सूड घेणेबदला घेणे
चाहूल लागणेमागोवा लागणे
विरस होणेनिराशा होणे उत्साहभंग होणे
ठाण मांडणेएका जागेवर बसून राहणे
परिपाठ असणेविशिष्ट पद्धत असणे नित्यक्रम असणे
छातीत धस्स देशी गोळा येणेअचानक खूप घाबरणे
आखाडे बांधणेमनात आराखडा किंवा अंदाज करणे
नाळ तोडणेसंबंध तोडणे
वारसा देणेवडिलोपार्जित हक्क सोपवणे
अप्रूप वाटणेआश्चर्य किंवा कौतुक वाटणे
तारांबळ होणेघाईगडबड होणे
जम बसनेस्थिर होणे
बस्तान बसणेपसंती मिळणे अनुकूलता लाभणे
मराठी भरारी मारणेझेप घेणे
पार पाडणेसांगता करणे
संपवणेसंपन्न होणे
आयोजित करणेसिद्धता करणे प्रभावित होणे
छाप पडणेपरिसीमा गाठणे प
राकोटीला जाणेकाळ्यापाण्याची शिक्षा मरेपर्यंत कैद होणे
प्रघात पडणेरीत असणे
बाहू स्फुरण पावणेस्फूर्ती येणे
भान ठेवणेजाणीव ठेवणे
नजर वाकडी करणेवाईट हेतू बाळगणे
गट्टी जमणेदोस्ती होणे
पहारा देणेराखण करणे
लवलेश नसणेजराही पत्ता नसणे जराही न होणे
उपोषण करणेलंघन करणे उपाशी राहणे
ताटकळत उभे राहणेवाट पाहणे
खंड न पडणेएखादे कार्य करताना मध्ये न थांबणे
समजूत काढणेसमजावणे हेवा वाटणे
मत्सर वाटणेकाळजी घेणे
चिंता वाहनेआस्था असणे
बडेजाव वाढवणेप्रौढी मिरवणे
वंचित रहाणेएखादी गोष्ट न मिळणे
भरभराट होणेप्रगती होणे समृद्धी होणे
बांधणी करणेरचना करणे
कटाक्ष असणेकल असणे
भर असणेजोर असणे
पुढाकार घेणेनेतृत्व करणे
हातभार लावणेसहकार्य करणे
कणव असणेआस्था किंवा करून असणे
गढून जाणेमग्न होणे गुंग होणे
काळ्या दगडावरची रेघखोटे न ठरणारे शब्द
मिशांना तूप लावणेउगीच ऐट दाखवणे
Yogakshema चालविणेरक्षणाची काळजी वाहणे जीवाची मुंबई करणे अतिशय चैनबाजी करणे
अंगाला होणेअंगाला छान बसणे
अंगी ताठा भरणेमग्रुरी करणे े
पोटात ठेवणेगुप्तता ठेवणे
अठरा गुणांचाखंडोबा लबाड माणूस
धारवाडी काटाबिनचूक वजनाचा काटा
जीवाची मुंबई करणेअतिशय चैनबाजी करणे
डोळे लावून बसणेखूप वाट पाहणे
कुणकुण लागणेचाहूल लागणे
कच्छपी लागणेनादी लागणे
धिंडवडे निघणेफजिती होणे
बाजार गप्पानिंदानालस्ती
अंगावर काटा येणेभीती वाटणे
जीव वरखाली होणेघाबरणे
उसंत मिळणेवेळ मिळणे
चितपट करणेकुस्ती हरविणे
फटफटती सकाळ होणेपोटात कावळे ओरडत भुकेने व्याकूळ होणे
डोळे वटारणेरागाने बघणे
दक्षता घेणेकाळजी घेणे
साशंक होणेशंका येणे
ज्याचे नाव ते असणेउपमा देण्यात उदाहरण नसणे
भानावर येणेपरिस्थितीची जाणीव होणे शुद्धीवर येणे
निक्षून सांगणेस्पष्टपणे सांगणे
वाचा बंद होणेतोंडातून एक शब्दही बाहेर न पडणे
तोंड भरून बोलणेखूप स्तुती करणे
गाजावाजा करणेखूप प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करणे
नूर पातळ होणेरूप उतरणे
उसने बळ आणणेखोटी शक्ती दाखविणे
उताणा पडणेपराभूत होणे
खितपत पडणेक्षीण होत जाणे
भाऊबंदकी असणेना त्यांना त्यात भांडण असणे
सांजावनेसंध्याकाळ होणे
कात्रीत सापडणेदोन्ही बाजूंनी संकटात सापडले
भंडावून सोडलेत्रास देणे
खायचे वांदे होणेउपासमार होणे खायला न मिळणे
तगादा लावणेपुन्हा पुन्हा मागणी करणे
पडाव पडणेवस्ती करणे
चाहूल लागणेएखाद्याचे अस्तित्व जाणवणे
लष्टक लावणेझंझट लावणे निकड लावणे
ऊहापोह करणेसर्व बाजूंनी चर्चा करून साधकबाधक विचार करणे
पाळत ठेवणेलक्ष ठेवणे
अनभिज्ञ असतेएखाद्या विषयाचे मुळीच ज्ञान असणे
कूच करनेवाटचाल करणे
संभ्रमित होणेगोंधळणे
विदीर्ण होणेभग्न होणे मोडतोड होणे
साद घालनेमनातल्या मनात दुःख करणे
वेसन घालनेमर्यादा घालने
बारा गावचे पाणी पिणेविविध प्रकारचे अनुभव घेणे
रक्षणाची काळजी घेणेयोगक्षेम चालविणे
मिनतवारी करणेदादा पुता करणे
गाजावाजा करनेप्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रयत्न करणे
उसने बळ आननेखोटी शक्ती दाखविणे
उताणे पडणेपराभूत होणे
कानशिलं ची भाजी होणेमारून मारून कानशिलांच्या आकार बदलणे
हीच काय दाखविणेबळ दाखवून किंमत लक्षात आणून देणे
दातखिळी बसणेबोलती बंद होणे
नाक मुठीत धरणेअगतिक होणे
काळीज उडणेभीती वाटणे
नसती बिलामत येणे नसती कटकट ओढणे
पिंक टाकणे थुंकणे
सख्या नसणेप्रेमळ नाते नसणे े
चित्त विचलित होणेमूळ विषयाकडे लक्ष दुसरीकडे जाणे
आंदण देणेदेऊन टाकणे
मनोरथ पूर्ण होणेइच्छा पूर्ण होणे
पुनरुज्जीवन करणेपुन्हा उपयोगात आणणे
निष्प्रभ करणेमहत्व कमी करणे
अट्टहास करणेआग्रह धरणे
बळ लावणेशक्ती खर्च करणे
हुडहुडी भरणेथंडी भरणे
उच्छाद मांडलाधिंगाना घालने
सही ठोकणेनिश्चित करणे
माशी शिंकणेअडथळा येणे
पाचवीला पूजलेएखादी गोष्ट जन्मापासून असणे
तजवीज करणेतरतूद करणे
प्रतिबंध करणेअटकाव करणे
जळफळाट होणेरागाने लाल होणे
डोक्यावर घेणेअति लाड करणे
देणे-घेणे नसणेसंबंध नसणे
बस्तान ठोकणेमुक्काम ठोकणे
आभाळाला कवेत घेणेमोठे काम साध्य करणे
आतल्या आत कुढणेमनातल्या मनात दुःख करणे

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

शरद baviskar- भुरा

भूरा